post

Публикуван е Пакет документи за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.005 “БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА КОНКРЕТНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 3 – МОН, МMС, МК”
Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.005 “БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА КОНКРЕТНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 3 – МОН, МMС, МК”.

Цел на процедурата е подобряване на административния капацитет на Министерство на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта и Министерство на културата с цел успешно изпълнение на проектите по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020 г.

Допустими по процедурата са следните дейности:

• Доставка на хардуер и софтуер за бенефициентите във връзка с изпълнението на ОПРР 2014-2020 г. – техническо оборудване – компютри, информационни системи, вкл. за осъществяване на комуникация и координация;

• Организиране, провеждане и участие в специализирани обучения на екипите за управление и изпълнение на проектни предложения по Приоритетна ос 3 на ОПРР 2014-2020, добри практики и запознаване с опита на други държави по отношение изпълнението на Оперативните програми и проекти, финансирани от Европейските Структурни и инвестиционни фондове, вкл. командировъчни разходи и такси за участия;

• Изготвяне на процедурен наръчник и контролни листа за мониторинг и контрол при управление и изпълнение на проектите по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж” (ОПРР) 2014-2020 г.

Пакетът документи за кандидатстване по процедурата е одобрен със заповед №РД-02-36-977/23.08.2016 г. на Ръководителя на УО на ОПРР 2014-2020 г.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на финансовите планове за бюджетна линия чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ в България (ИСУН 2020), https://eumis2020.government.bg/, където е публикуван пакетът документи за кандидатстване. Документите може да намерите още и на интернет-сайта на ОПРР, меню: Кандидатстване, под меню: Актуални схеми.

Финансовите планове за бюджетна линия по настоящата процедура могат да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва ИСУН 2020 – https://eumis2020.government.bg

На следния линк може да намерите клип, който показва как се подписва проектно предложение (финансов план за бюджетна линия) с квалифициран електронен подпис (КЕП) в ИСУН 2020:

Всички въпроси и констатирани проблеми, свързани със системата ИСУН 2020 могат да бъдат адресирани до звеното за техническа поддръжка (Helpdesk) на e-mail: support2020@government.bg или на телефон 02/ 940 25 02.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *