post

Кабинетът ще предложи на Народното събрание промени в Закона за железопътния транспорт. С предложените промени се цели въвеждане на приложимото законодателство на Европейския съюз, прието с Четвъртия железопътен пакет през 2016 г. Той включва пет нормативни акта, условно разделени на т. нар. „Технически стълб“ и „Пазарен (политически) стълб“. Чрез промените ще бъде доизградено и подобрено функционирането на единното европейско железопътно пространство.

Чрез транспонирането на изискванията на директивите от т.нар. „Технически стълб“ се разпределят функциите и се уреждат взаимоотношенията между Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз (АЖТЕС) и Националния орган за безопасност – ИА „Железопътна администрация“ (ИАЖА).

Втората група промени са свързани с въвеждането на изискванията от т. нар. „Пазарен стълб“. С тях ще се прецизират разпоредбите относно гарантиране на независимостта на управителя на инфраструктура, както и утвърждаването на пълното отваряне на пазара за железопътни услуги. Освен това се разширяват правомощията на Регулаторния орган ИАЖА да упражнява контрол по своя инициатива или вследствие на жалба от заявители. За пълното прилагане на изискванията на директивите се предвижда изменения и допълнения на подзаконови нормативни актове.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *